BYUDVIKLING I HOLTE BYMIDTE

 

 

 

Projektbeskrivelse

I projektet, der er udviklet for en privat investor, fortættes Holte bymidte med opførelse af en etageejendom, som rummer bolig, erhverv og detail samt p-kælder.

Ved at fortætte bymidten skabes nye byrum og torve, der vil kunne stimulere en øget fleksibel brug af Holte midt. Et fokuspunkt i projektet er at skabe attraktive byrum samt at optimere de trafikale forhold for bløde trafikanter, uden at dette går på kompromis med tilgængeligheden til bymidten. Via nye stiforbindelser styrkes relationen mellem bymidten og stationsområdet.

Eksisterende byrum i Holte midte styrkes ved øget flow for bløde trafikanter, ligesom et øget boligvolumen i Holte midt vil sikrer liv i bymidten. 

Arkitektonisk introduceres karréen som typologi til fortætning, hvorved der skabes gode byrum i gaderne, samtidig opnås private gårdrum. Karréen bearbejdes som sammensatte byhuse, for at skabe et varieret udtryk, hvor facaderne brydes op.